Friday, September 7, 2012

Pembangunan Modal Insan Dalam Konteks Pendekatan Islam


Pembangunan Modal Insan Dalam Konteks Pendekatan Islam


Konsep Modal Insan 

Modal insan boleh meliputi  elemen-elemen berikut:-

•           Pekerja, personel, tenaga manusia, sumber manusia,
•           HRD, HRM, HCD, Pengurusan Keupayaan Diri

Mengiktiraf insan:

•           sebagai satu aset berharga atau lebih penting
daripada aset lain (fizikal, kewangan, jentera dsbnya)
•           bukan sebagai satu kos yang mesti ditanggung atau
liability kepada organisasi

Pelaburan dalam modal insan secara strategik dan bijak boleh membawa pulangan kepada organisasi. Kejayaan sesuatu organisasi dimasa hadapan  akan ditentukan oleh kekuatan modal insan  yang dibentuk.
Justeru itu, secara ringkasnya modal insan  boleh ditakrifkan sebagai suatu aset yang diperolehi oleh individu atau manusia untuk meningkatkan kualiti kehidupan diri, keluarga dan masyarakat. Ia perlu memenuhi ciri-ciri yang memenuhi keperluan pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan Negara.

Dalam RMK-9, modal insan telah dijadikan nadi  utama dalam mencapai pembangunan Negara.  Ianya  secara jelas telah mensasarkan beberapa fasa yang harus direalisasikan untuk menjamin kemajuan Negara pada khususnya menjelang tahun 2020.
Pembangunan Modal Insan Dalam Konteks Pendekatan  Islam
Sementara itu, pembangunan modal insan dalam konteks pendekatan Islam lebih memberi penekanan kepada kesedaran tentang betapa perlunya  setiap individu  mengetahui tentang apa yang perlu  dilakukan, dan  bertanggungjawab sepenuhnya ke atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan supaya semua yang dilakukan menjadi sebahagian daripada amalan baik dan role model. 

Apa yang dipentingkan dalam konteks pendekatan Islam ialah membangunkan keperibadian manusia ke        arah jalan yang berkonsepkan keislaman selari dengan bakat dan kebolehan seseorang individu menerusi program pembangunan diri melalaui pelbagai wacana ilmu. Setiap individu islam perlu dikembangkan dengan konsep dan kekuatan sprintual untuk menggerakkan kebertanggungjawapan  dengan suci hati,  kekuatan minda untuk memikirkan tentang kerja yang lebih sistematik dan berdaya maju, kekuatan fizikal untuk melaksanakan kerja dengan sepenuh tenaga serta dipupuk dengan kesedaran dalaman, kesungguhan,disiplin dan visi masa hadapan yang jelas. Ini kerana manusia perlu dididik supaya mempunyai nilai dan harga diri, kepercayaan diri dan keutuhan diri untuk merangsang masa hadapan yang lebih futuristic.

Jelasnya, konsep pembangunan modal insan di dalam sesebuah organisasi menurut pendekatan Islam mengkehendaki sesuatu yang hendak dilakukan itu dilakukan dengan  penuh ilmu pengetahuan dan kesedaran tanpa dikongkong oleh anasir-anasir dan pemikiran yang boleh menyekat pembangunan potensi diri individu dan hendaknya mendapat keberkatan dan hidayah dari allah.       
                                                                                                
Justeru, ianya berkehendakkan kepada satu perincian tugas dan tanggungjawab. Oleh itu jelaslah pembangunan modal insan perlu meliputi kekuatan jasmani dan rohani. Malah modal insan melalui kekuatan jasmani dan rohani adalah aset terpenting yang harus dijana sebaik mungkin demi mencapai kehidupan yang harmoni dan aman damai yang boleh diaplikasikan ke dalam system pentadbiran masyarakat dan Negara.
    
Pembentukan Modal Insan Sebagai Pekerja yang Berakhlak mulia  memainkan peranan penting dalam kehidupan individu Muslim. Tanpa akhlak akan pincanglah sebuah kehidupan  dan akan hancurlah sesebuah negara. Dewasa ini pelbagai kejadian yang berlaku ekoran dari kelunturan akhlak di kalangan individu seperti rasuah, jenayah, bunuh diri, rogol dan sebagainya. Apa yang menyedihkan ialah kelunturan akhlak yang berlaku di kalangan individu Muslim . Ramai yang mengakui dirinya sebagai Muslim, tetapi tidak memiliki akhlak sebagaimana seorang Muslim yang benar-benar menghayati Islam dan panduan yang  digariskan dalam al-Qur’an. 

Sesebuah negara akan mencapai kemajuan jika warganegaranya terdiri daripada individu yang berakhlak luhur. Sebaliknya jika warganegaranya berakhlak buruk, maka rosaklah Negara bangsanya. Perbuatan atau akhlak yang baik itu bukan sahaja akan
membawa kebahagiaan kepada orang lain, tetapi juga membahagiakan pelaku itu sendiri. Allah S.W.T. turut mengasihi dan berserta dengan orang-orang yang melakukan kebaikan.  Allah S.W.T. tidak akan mensia-siakan pahala mereka dan tidak ada balasan yang setimpal dengan kebaikan kecuali kebaikan.

Allah telah menjanjikan bahawa sesungguhnya perbuatan-perbuatan kebaikan akan menghapus (memakan dosa) perbuatan-perbuatan kejahatan. Bahkan lagi, amalan akhlak mulia akan menambah rezeki daripada Allah S.W.T. sebagaimana Allah S.W.T. menjanjikan bahawa  sekiranya manusia bersyukur, nescaya Allah S.W.T. akan tambahkan lagi rezeki dan sebaliknya jika mereka kufur, sesungguhnya azab Allah S.W.T. sangat pedih.
Pembangunan Modal Insan Melalui Pendidikan  Akhlak Pendidikan akhlak merupakan wadah penting untuk merungkai permasalahan akhlak individu dan untuk melahirkan manusia yang baik. Penekanan pendidikan akhlak adalah sangat penting bagi membangun dan melahirkan insan secara bersepadu dan seimbang demi merealisasikan  fungsi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.

Pendidikan akhlak Islamiyyah merupakan satu-satunya cara pendidikan akhlak individu ke arah melahirkan manusia yang dapat membina masyarakat yang membangun selaras dengan maksud pembangunan dalam Islam. Melalui pendidikan yang benar dan tepat, akhlak individu dapat dibentuk dan seterusnya segala kegiatan yang tidak  bermoral akan dapat dikawal dan dihapuskan. Akhlak seseorang tidak bersifat jumud, beku atau statik tetapi berubah melalui pendidikan, latihan dan disiplin.

Sesetengah mereka bersikap responsif terhadap pendidikan dan berubah menjadi baik dalam jangka masa yang singkat. Manakala sesetengah yang lain pula, kekal dalam bentuk yang asal dan akhlak mereka sukar dibentuk.

Selain itu, pembentukan insan yang berakhlak mulia merupakan agenda utama dalam sistem pendidikan negara. Ini jelas dinyatakan dalam 20 falsafah                             pendidikan Kebangsaan dengan jelas menyatakan ciri-ciri akhlak  mulia iaitu insan yang mempunyai pengetahuan tentang nilai-nilai baik dan buruk, mempunyai kesedaran tentang kesan daripada perbuatan baik dan buruk, berkeyakinan terhadap nilai murni, mengamalkan perbuatan yang baik, menghindari perlakuan yang buruk, menghayati nilai mulia yang merangkumi nilai-nilai kerohanian, kemanusiaan dan kewarganegaraan.

Pernyataan insan yang ‘memiliki sahsiah seimbang  dan sepadu’ yang dijelaskan dalam huraian Falsafah Pendidikan Kebangsaan tersebut antaranya ialah berkaitan dengan  keseimbangan  dari segi rohani iaitu :

“Menyedari dan menginsafi adanya Pencipta, menyedari dan menginsafi tanggungjawab dan penanggungjawab, menghargai dan mensyukuri pemberian Pencipta, memupuk dan membina disiplin diri serta membentuk akhlak mulia.

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan  untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab  dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. 

Pendidikan akhlak merupakan asas pembinaan minda dan                                                         sahsiah individu ke arah membentuk budi pekerti yang luhur sesuai dengan fitrah kejadian manusia. Pendidikan akhlak yang benar akan membentuk individu agar mampu mengendalikan kekuatan diri daripada terdorong ke arah kejahatan. Justeru terdapat pelbagai perspektif dalam al-Qur’an  yang melibatkan pelaksanaan akhlak dan kepentingan akhlak sama ada kepada diri, masyarakat, bangsa ataupun negara. Ini kerana kemurniaan akhlak individu turut mempengaruhi kecemerlangan dan kejatuhan sesuatu tamadun. Individu Muslim yang berupaya memindahkan pendidikan akhlaknya kepada pembentukan peribadi mulia dan berbudi pekerti indah akan mampu memberi kesan yang positif terhadap pembinaan masyarakat dan tamadun manusia.

Mengurus Modal Insan Secara Holistik dalam Sesebuah Organisasi 

Kecemerlangan sesebuah organisasi adalah bergantung kepada kualiti pekerjanya. Pekerja yang berkualiti  bukan sahaja bergantung kepada tahap pembelajaran mereka malah lebih penting adalah tahap tahap pengalaman mereka yang dilalui di dalam pelbagai bidang. Kemahiran dan pengalaman ini akan melahirkan individu yang mempunyai keyakinan dalam bidang mereka.  Lantaran itu mengurus modal insan secara holistik adalah perlu dititikberatkan. Perhatian perlu diberikan kepada kumpulan profesional dan juga pengurusan dalam sesuatu bidang yang merupakan aset penting dalam sesebuah organisasi. Namun begitu, tumpuan dan perhatian juga perlulah diberikan kepada kumpulan pertengahan seperti juruteknik, penyelia, pengatur  cara dan sebagainya dalam organisasi yang sama.

Kebajikan pekerja yang tidak terjaga akan menyebabkan kumpulan tenaga kerja berpengalaman ini   bertindak meninggalkan organisasinya apabila mendapat peeluang yang lebih baik bagi kerjaya dann masa depannya. Pihak majikan perlulah memperkenalkan sistem pengurusan yang tidak memandang kepada kelebihan jawatan ketua.

Ketua hanya dilihat sebagai satu jawatan dalam pengurusan sahaja. Dari segi pendapatan ia hanya bergantung kepada pengalaman dan mutu perkhidmatan yang mereka berikan kepada organisasi. Golongan muda juga perlulah diberikan peluang menjadi ketua  kepada kakitangan yang lebih kanan dalam sesuatu projek. Ini mewujudkan persekitaran yang menggalakan terutamanya wujudnya kerjasama di kalangan kumpulan yang lebih kanan. Ini pasti dapat membantu mengurangkan bebanan pengurusan yang dihadapi oleh  pengurusan yang lebih kanan. 

Oleh itu, bagi menjayakan pembangunan modal insan maka kita perlu mengubah sistem pengurusan dahulu bagi mewujudkan suasana yang menggalakkan untuk bekerja.  Kebajikan pekerja perlulah dipelihara untuk  memastikan sesebuah organisasi tersebut berdaya maju dengan para pekerja yang berpengalaman dan komitmen yang tinggi. 
Tegasnya, pengurusan modal insan yang berkesan dalam sesebuah organisasi perlulah berupaya untuk melahirkan pekerja yang
baik yang mempunyai ciri-ciri utama sebagaimana berikut :

1.  Keikhlasan dan semangat

Keikhlasan dalam diri untuk memberi sumbangan yang bermakna .sifat keikhlasan ini kita sendiri yang boleh mengetahui dan merasainya. Sekiranya keikhlasan wujud, ia sudah tentu akan dapat menimbulkan semangat juang yang tinggi. Keihlasan bukan terletak pada apa yang kita cakap atau apa yang kita janji tetapi ianya terserlah melalui perbuatan dan etika seseorang. 

2. Berorientasikan pelanggan 

Pekerja yang berjaya di dalam sesebuah organisasi mestilah mengutamakan pelanggan. Pelanggan tidak semestinya  orang yang memberi kita perniagaan bahkan pelajar juga dianggap pelanggan kepada seorang guru. Oleh itu pekerja yang baik akan sentiasa berusaha untuk memenuhi keperluan pelanggan.  Seorang pekerja yang baik hendaklah mempunyai pengetahuan dan memahami pelanggannya.

3. Keupayaan berfikir

Pemimpin yang baik berupaya untuk berfikir dengan baik. Pemikiran yang baik pula hanya dapat dihasilkan daripada ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Mereka yang tidak berilmu tidak akan mampu menjadi pemimpin yang baik di dalam dunia moden ini di mana ilmu merupakan sumber utama bagi kejayaan sesuatu bangsa. Seseorang pemimpin yang baik bukan sahaja perlu memiliki ilmu itu sendiri malah mereka berupaya menggunakan dan mengolah maklumat bagi menghasilkan strategi yang baik. Oleh itu kepelbagaian ilmu seperti memiliki limu dalam bidang kepimpinan, pengurusan,  kewangan, strategi organisasi, sumber manusia dan lain-lain adalah penting dalam membentuk strategi, program, aktiviti dan lain-lain tugasan. Keupayaan berfikir boleh dipraktikkan dengan memperkayakan ilmu. Cara yang paling mudah untuk mendapat ilmu adalah dengan membaca.
4. Keupayaan berkomunikasi

Kepimpinan dalam organisasi sering didefinisikan sebagai keupayaan seseorang untuk mempengaruhi satu kumpulan untuk melakukan sesuatu yang lazimnya, tanpanya perkara tersebut tidak dilakukan atau tidak dilakukan sebaliknya. Ini bermakna pemimpin sebenar perlulah berupaya untuk memberi nilai tambah kepada organisasi. Ianya juga bererti melibatkan keupayaan mempengaruhi atau mengorientasikan orang lain untuk melaksana atau menjaya sesuatu yang dihasrat  oleh 103pemimpin tersebut. Ini bermakna seseorang pemimpin perlu berupaya  untuk berkomunikasi secara berkesan sama ada secara lisan, penulisan  atau lain-lain. Dalam konteks ini, komunikasi bermakna pemimpin tersebut berupaya  dan senantiasa berkomunikasi secara berkesan dengan pegawai-pegawai dan pekerja di bawahnya dalam konteks untuk sama-sama memahami, menghayati dan komited dengan strategi, misi, visi, matlamat dan wawasan serta aktiviti yang dirancang. Ini juga bererti pemimpin mestilah selalu berbincang, meminta pandangan, mendengar dan berinteraksi dengan baik dalam organisasi yang diterajuinya. Dalam hal ini pendekatan turun padang (management by working around) adalah perlu untuk menjayakan komunikasi dengan berkesan.

Bentuk-bentuk Kemahiran Dalam Pembangunan Modal Insan

Setiap pekerja di dalam sesebuah organisasi perlu mewujudkan suatu persefahaman dan rasa percaya mempercayai di antara sesama pekerja sama ada peringkat atasan mahu pun peringkat orang bawahan dengan mengambilkira aspek-aspek positif seperti prihatin, mengambil berat, mesra, tulen, ikhlas dan menerima. Kebolehan ini memerlukan beberapa kemahiran tertentu bagi memastikan hubungan yang dibina itu berada pada tahap yang boleh diterima dalam situasi hubungan sosial biasa.
Antara bentuk kemahiran yang diperlukan untuk melahirkanModal insan atau pekerja yang berkualiti dan efisyen ialah:

1. Kemahiran pekerja menggunakan bentuk-bentuk komunikasi yang sesuai dengan keadaan orang lain supaya hubungan yang terjalin di antara mereka adalah hubungan berkesan dan ia dapat membantu tahap kualiti pekerja dalam bidang pengurusan

2. Kemahiran kepekaan pekerja terhadap keperluan kemanusiaan yang diperlukan  dalam aspek pekerjaan dan tidak tertumpu kepada orientasi kualiti pengurusan semata-mata.

3. Kemahiran pekerja untuk membina suasana pengurusan  yang lebih harmoni, mesra, mengambil berat, empati, dan  memupuk semangat setiakawan di kalangan pekerja terhadap pekerja mereka. Elemen-elemen ini penting kerana organisasi perlu dirasakan oleh pekerja sebagai suatu tempat yang kondusif dan disukai bagi mencapai matlamat pengurusan yang maksimum.

4. Kemahiran pekerja sebagai seorang pemudahcara yang berkemahiran dalam hubungan menolong.  Peranan pekerja bukan semata-mata kepada soal pengurusan kerja pekerjanya sahaja, malah pada ketika tertentu pekerja juga terbabit dengan urusan yang melibatkan masalah peribadi pekerja misalnya dalam soal disiplin atau keluarga. Sehubungan itu, pekerja memerlukan kemahiran untuk membantu menyelesaikan masalah pekerja.

5. Kemahiran memujuk atau mempengaruhi bagi mendorong perubahan tingkahlaku terutama tingkahlaku negatif  di kalangan pekerja. Tanpa teknik dan kemahiran interpersonal yang efektif sudah pasti tugas ini menjadi lebih sukar.  Perkara yang menjadi keutamaan dalam hal ini ialah perubahan tingkahlaku negatif dapat dilaksanakan manakala hubungan baik dengan pekerja dapat diteruskan.  Pengurusan organisasi perlu mengurangkan jaringan hubungan sosial yang tidak baik di antara pekerja dan pekerja.

6. Kemahiran psikologi merupakan satu kemahiran yang boleh membantu individu untuk mendapat keseimbangan dari  segi intelektual, fizikal, emosi dan kerohanian. Ini adalah kerana psikologi merupakan ilmu sains mengenai tingkahlaku manusia dan proses memahami  perkembangan kognitif serta afektif seseorang individu.
Melalui pendekatan psikologi, seseorang individu mampu diterapkan dengan nilai-nilai murni dalam kehidupan, kebolehan untuk berfikir dan menyelesaikan masalah secara kritis dan kreatif. Kemahiran ini mampu mendidik individu agar bijak untuk mengendalikan tingkahlaku dengan baik seterusnya dapat memberi kesan yang positif dalam sosialisasi sehari-hari. Ia juga mampu untuk  memimpin
individu ke arah mengenali diri sendiri dengan lebih baik, terutamanya dari aspek emosi. 

7. Kemahiran melayan bermaksud memberi tumpuan dan perhatian yang sepenuhnya kepada orang yang dilayan. Kemahiran ini termasuk memberi perhatian terhadap aspek fizikal, observasi atau melakukan pemerhatian terhadap perasaan, pemikiran dan tindakan serta mendengar dengan baik.

8. Kemahiran mendengar merujuk kepda keupayaan untuk menangkap dan memahami mesej-mesej komunikasi orang lain yang disampaikan secara lisan.  Setiap pekerja harus mendengar dengan aktif bukan mendengar secara pasif. Aktif mendengar bermaksud kebolehan untuk mentafsir maklumat yang didengar, kemudian melakukan penilaian terhadap maklumat yang diterima tanpa menghukum seterusnya memberi maklum balas yang berpatutan terhadap maklumat tersebut.

9. Kemahiran Memberi dan Menerima Maklum Balas juga amat penting dalam mewujudkan hubungan yang berkesan di antara pekerja dalam sesebuah organisasi. Dalam hubungan berkesan, maklum balas biasanya berlaku daripada seorang pekerja kepada orang bawahan hasil pemerhatiannya terhadap sebarang tingkahlaku  yang ditunjukkan  dalam pengurusan organisasi. Maklum balas yang diberikan hendaklah merangkumi kedua-dua aspek negatif dan positif
yang ada pada diri pekerja.


Kepentingan Pembangunan Modal Insan Bersepadu

Sistem pengurusan secara Islam adalah bersifat komprehensif dan berteraskan kepada falsafah tauhid dan berasaskan ilmu wahyu iaitu al-Qur’an, al-Hadith dan amalan ulama-ulama silam. Oleh itu pembangunan modal insan bersepadu adalah amat penting dalam konteks pengurusan Islam. Dalam sistem ini, segala proses pembuatan keputusan, perancangan, pengawalan, pelaksanaan projek, perhubungan dan komunikasi, tanggungjawab di antara majikan dan pekerja, etika kerja dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pengurusan adalah berpandukan kepada prinsip-prinsip pengurusan Islam yang telah digariskan oleh ajaran Islam. 

Walau bagaimanapun, pengurusan Islam tidak menolak pengurusan barat  seratus peratus. Sistem integratif amat penting dalam membangun modal insan. Ia seharusnya mengambilkira faktor  bermanfaat daripada luar lingkungan sama ada dari Barat atau Timur boleh dikembangkan sebagai pelengkap asas yang memberi tumpuan kepada pembangunan akliah sains dan teknologi serta pembangunan akhlak insan.
Pengurusan dalam Islam amat menekankan tentang aspek pengurusan kerja berkualiti dan pembangunan modal insan secara terancang. Ianya telah dibincangkan sejak wujudnya dan terbinanya  sejarah tamadun manusia.

Pekerja ini dilantik dan mereka bertanggungjawab sepenuhnya kepada pengikut masing-masing. Corak pengurusan berasaskan kekuatan modal insan ini telah dipraktikkan sehingga kini dan ianya mempunyai persamaan dengan corak pengurusan sekarang yang menekankan kepada konsep disentralisasi dan empowerment kepadab subordinates yang dipilih dan dilantik oleh pihak pengurusan.  Rasulullah S.A.W. sendiri bagi orang Islam adalah model pekerja yang  berwawasan dalam konteks  pengurusan  Islam yang sebenar. Baginda telah mempelopori sistem pengurusan Islam pada zaman awal Islam lagi, melalui praktik-praktik kepimpinan dalam pengurusan organisasi dan negara.

Fungsi-fungsi pengurusan barat seperti perancangan (plan), pengorganisasian (organize), pengawalan (control), penstafan (recruitment), kepimpinan (leadership) dan pelaksanaan (execute) telahpun dilaksanakan oleh Rasulullah S.A.W. dalam mengurus modal insan iaitu pengikut-pengikutnya semasa penghijrahan baginda dari Mekah ke Madinah dan juga dalam usaha baginda menyebarkan agama Islam di muka bumi ini.


 Apa yang ingin ditegaskan, seorang pekerja organisasi yang baik akan sentiasa berusaha untuk menambah baik pencapaian organisasi dengan penuh komitmen dan semangat. Justeru itu, pekerja yang baik akan menetapkan objektif-objektif yang beliau percaya sepenuhnya akan dapat memberi kesan positif kepada  organisasi dalam suasana kerja yang penuh bersemangat dan ceria. Ini bererti kepimpinan yang berkesan merupakan agen perubah kepada organisasi. Mereka ini akan sentiasa berusaha untuk menambahbaik organisasi.  Dengan kata lain, ciri utama pekerja yang baik ialah mengetahui dan menetapkan halatuju organisasi dari segi visi dan misi serta objektif yang jelas yang hendak dicapai. Malah pekerja juga bertanggungjawab dalam mengawalselia perancangan dan mengatur strategi, mewujudkan program dan memantau pelaksanaan projek.

Pekerja yang berkesan bukan sahaja berupaya dalam melaksana perkara yang betul dan dirancang tetapi juga memastikan pelaksanaannya adalah mengikut jadual dan mencapai objektif dan matlamat dengan sumber mentah yang boleh digemblengkan.

Seterusnya, budaya kerja cemerlang ialah budaya kerja murni dan berkualiti yang menjadi amalan kerja bersama, diperkukuhkan dengan sistem, proses, prosedur, peraturan yang jelas dan mudah dilaksanakan.Ianya perlu dimulakan oleh peringkat atas pentadbiran organisasi, seterusnya diturun dan diimplementasikan di kalangan pengurusan eksekutif atau pertengahan dan seterusnya diamal dan dihayati oleh pekerja bawahan (subordinates). 

Dalam hal ini, sesebuah organisasi perlu sama-sama berganding bahu dengan pihak kerajaan dalam membangunkan sumber manusia atau modal insan yang berkualiti dan berpengetahuan tinggi. Ini boleh dilaksanakan dengan cara menyediakan peluang pendidikan yang terbaik dan secara berterusan kepada golongan pekerja sama ada di peringkat atasan mahupun peringkat bawahan. Ini kerana sumber manusia berpengetahuan tinggi itu akan menjadi tunjang kepada organisasi atau industri yang mencatat pertumbuhan yang pesat. 


Kesimpulan
Dalam konteks pengurusan Islam dalam sesebuah organisasi, modal insan merupakan aset terpenting yang harus dijana sebaik mungkin demi mencapai al-falah iaitu kejayaan di dunia dan akhirat. Ini bertepatan dengan pernyataan dan gesaan Allah.

Cabaran sebenar bagi pembangunan modal insan acuan negara kita  adalah untuk mengurangkan kadar penggangguran serta mampu mencapai tahap ekonomi guna tenaga penuh dan mampu bekerja ditahap sebenar bagi meningkatkan produktiviti. Bagi mencapai matlamat ini, negara perlulah menilai penemuan dan menambah nilai kepada semua aktiviti ekonomi negara. Usaha-usaha mencegah Aliran Keluar Golongan ,mengilap kepakaran yang ada dan meningkatkan pembinaan jati diri tenaga insan amat penting dalam melaksanakan semua program pembangunan. 

Oleh itu, bagi mencapai Wawasan Negara Maju menjelang  2020, maka peranan modal insan perlulah diberikan penekanan dalam melahirkan rakyat yang mempunyai minda kelas pertama. Ia perlulah digarap sebaik mungkin bagi mengatasi pelbagai masalah seperti pengangguran, dilema pekerja asing dan pelbagai lagi yang bakal timbul  Hanya dengan ini matlamat serta segala visi negara dapat dicapai dan kelangsungannya dapat dijamin supaya ianya boleh dipertingkatkan oleh generasi yang akan datang. 

Tegasnya, pembangunan dan pengurusan modal insan adalah elemen penting dalam membentuk pengurusan organisasi yang efisyen dan berkesan dalam konteks pengurusan Islam. Matlamat pembangunan modal insan ini jika dihayati adalah selaras dengan perjuangan misi Negara dalam konteks menghadapi cabaran keempat yang ditetapkan dalam wawasan 2020 iaitu untuk  membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya  dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur. Dengan kata lain, untuk mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan  beretika dengan warganegaranya teguh dalam nilai agama dan kerohanian dan didokong oleh nilai etika paling tinggi.  

No comments:

Post a Comment